Ruff Ferenc - Csizmadia G. Imre:
Szerves reakciómechanizmusok vizsgálata

A reakciókinetika módszereinek alkalmazása

Bibliográfiai adatok:

ISBN 963 19 0350 8

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt, Budapest, 2000

Bíráló: Dr. Kucsman Árpád
Felelős szerkesztő: Zsadonné dr. Szilasi Mária
Műszaki szerkesztő: Görög Istvánné
Felelős főszerkesztő: Palojtay Mária

Ára: 3179 Ft+ÁFA=3560 Ft

 


A könyv a fizikai szerves kémia klasszikus részét, tehát az oldatban lejátszódó szerves reakciók mechanizmusának meghatározására szolgáló módszereket tárgyalja. Összefoglalja azokat a fontosabb ismereteket, amelyeket a szerves kémikusok a reakciömechanizmusok tanulmányozásánál felhasználhatnak. Rövid történeti áttekintés után a metodikák leirása az ún. nemkinetikai módszerek ismertetésével kezdôdik, amelyek közé pl. a reakciók intermedierjeinek, sztereokémiájának, és inter- vagy intramolekuláris jellegének meghatározása tartozik. A reakciókinetikának a reakciómechanizmusok vizsgálatában betöltött kiemelkedô szerepére való tekintettel megtalálhatók a kötetben a reakciókinetika alapjait és szerves kémiai alkalmazásait tartlmazó fejezetek is. Bemutatásra kerülnek továbbá a reakciók átmeneti állapotának vizsgálatánál elért legfontosabb eredmények. Részletes elemzést talál az olvasó a könyvben a szerkezet és a reakciókészség összefüggéseirôl, az izotópeffektusokról, a közegnek a reakciók lejátszódásában betöltött szerepérôl, a savak, bázisok, elektrofilek és nukleofilek sajátságairól, valamint a homogén katalizis jelenségérôl. A könyv az alapelveket a matematikai tárgyalás elhagyása nélkül, számos reakcióra való alkalmazással együtt mutatja be. Minden fejezet végén feladatgyűjtemény és részletes irodalomjegyzék található. A feladatok megoldásával az olvasó lemérheti, mennyire sikerült elsajátitania a könyv szakmai anyagát és egyben fejlesztheti problémamegoldó készségét is. Az irodalomjegyzék további ismertetek megszerzéséhez, a szakirodalomban való tájékozódáshoz nyújt segitséget. A könyvet a fizikai szerves kémiával ismerkedô egyetemi hallgatók, a reakciómechanizmusok vizsgálatával foglalkozó doktorjelöltek és kutatók egyaránt haszonnal forgathatják tanulmányaik, illetve munkájuk során.